دبیرستان دخترانه فرزانگان (دوره اول و دوم)
 
منشور  و آیین نامه انضباطی دانش آموزان مرکز